2023GCC INTERNATIONAL GUITAR ART FESTIVAL FINALIST

POSTED ON 2023-08-08 00:12 | BY GCC

Artist Group

Nikica Polegubić (Croatia)

Dragos Ilie (Romania)

Yuheng Zhou (Tianjin)

Jiashi Lv (Tianjin)

Shufeng Lin (Hong Kong)

Shenglin Ye (Urumqi)


Junior Group

Shufeng Lin (Hong Kong)

Jie Song (Tianjin)

Qianhao Sha (Tianjin)

Junchen Xiao (Changsha)

Haoyu Chen (Hangzhou)

Mengjie Zhou (Nanjing)


Children A Group

Yiran Wang (Tianjin)

Xinyue Wang (Zhenjiang)

Ziyan Ying (Guangzhou)

Biao Ren (Guiyang)

Wanyi Wei (Shenzhen)

Ling Yang (Changsha)


Children B Group

Ruyu Yin (Xiangtan)

Yuanshan Ye (Hangzhou)

Jipeng Sun (Nanjing)

Bochuan Gao (Zhenjiang)

Shengxuan Huang (Xiangyang)

Youchang Deng (Tianjin)

THE END
Scan To Share